انواع داده ها در #C

مثال

میزان حافظه اشغالی

محدوده

نوع داده

124

8-bit unsigned integer

0 to 255

byte

-124

8-bit signed integer type

-128 to 127

sbyte

 

16-bit signed integer type

-32,768 to 32,767

short

 

16-bit unsigned integer type

0 to 65,535

ushort

 

32-bit signed integer type

-2,147,483,648 to 2,147,483,647

int

 

32-bit unsigned integer type

0 to 4,294,967,295

uint

 

64-bit signed integer type

-923,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807

long

 

64-bit unsigned integer type

0 to 18,446,744,073,709,551,615

ulong

3.14156423f

32-bit single-precision floating type

-3.4 x 1038 to + 3.4 x 1038

float

 

64-bit double-precision floating point type

(+/-)5.0 x 10-324 to (+/-)1.7 x 10308

double

 

128-bit precise decimal values with 28-29 significant digits

(-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) / 100 to 28

decimal

%      <   5   s  ,

16-bit Unicode character

یک کاراکتر(علامت یا حرف)

char

True

Boolean value

True or False

bool

“ali mohammadi”

حافظه اشغالی به تعداد کاراکترها بستگی دارد

رشته

string

 

دریافت جزوه #C آموزش مقدماتی1


مبانی علم رایانه منبع : مبانی علم رایانهشروع کار آموزش #C ( آموزش مقدماتی 1)
برچسب ها : type ,integer ,signed ,unsigned ,آموزش ,integer type ,signed integer ,unsigned integer ,precision floating